VCB Assembly

 

  • HGV Final Assembly

  • HVF Final Assembly

  • VCB 특성시험

  • ​VCB 내전압 시험

본사 : 부산광역시 기장군 장안읍 반룡산단 2로 30

BNC테크 : 부산광역시 기장군 정관읍 용수공단 2길 82-5

TEL : 82-51-728-4127 / FAX : 82-51-728-4129

© 2015 by ChangSung Precision Co., Ltd.